close
تبلیغات
لوازم یدکی لودر هیوندا
close
تبلیغات
ثبت لینک و بنر در اینجا
loading...
YourAds Here YourAds Here

لوازم یدکی لودر هیوندا

بازدید : 12
سه شنبه 24 بهمن 1396 زمان : 14:41

شركتهاي زيادي از جمله ولوو و غيره در ساخت لودر و لوازم يدكي لودر هیوندا فعاليت دارن

لودر يكي از كاربردي ترين ماشين‌آلات ساختماني و عمراني است. اين ماشين كه در انداره هاي مختلف ساخته مي‌شود به دليل عملكرد و انعطاف پذيري زيادي كه دارد و نيز با كمك تغيير جام مي تواند بسياري از كارها را انجام دهد. لودر موارد استفاده بسياري دارد كه برخي از آنها عبارتند از ايجاد خاكريزها، حفاري زيرزمين بناها، پركردن خندقها، خاكريزي اطراف لوله هاي كارگذاشته شده در كانالها، باركردن كاميونها، حمل بتن به محل قالبها و بلند كردن و حمل مصالح ساختماني. به ماشين لودر مي‌توان انواع ملحقات نظير برف روب، كانال كن، لوله بر، لوله گذار، جرثقيل ليفت تراك را نصب كرد و كاربردهاي ديگري ازآن گرفت .

انواع لودر

لودر چرخ لاستيكي

اين لودرها دراقسام كوچك و خيلي بزرگ ساخته ميشود چرخهاي بزرگ لاستيكي به اين نوع لودرها قدرت تحرك وسرعت فراواني ميبخشد فشار وارده برزمين توسط اين لاستيكها كم بوده وميتوان اين فشار را با تغيير ميزان باد لاستيكها تغييرداد باين همه درزمنيهاي داراي سنگهاي تيزامكان آسيب اين لاستيكها وجود دارد درضمن در زمينهاي خيس و گل آلود نيز كار كردن با لودر چرخ لاستيكي مشكل است البته زنجيرهاي سيمي مخصوص جهت حفاظت لاستيكها وجود دارد كه ميتوان براي ازدياد اصطكاك لاستيكها باسطح زمين آنها رابه كاربرد نوعي از لاستيكهاي جديد ساخته شده اند كه داراي عاجهاي خيلي ضخيمي هستند و ميتوانند درمناطق سنگي كار كنند اين لودرها بر دو نوع معمولي وكمرشكن هستند.


نوع كمرشكن كه بيشتر در لودرهاي بزرگ بكاربرده ميشوند و داراي نوعي شاسي هستند كه قسمت عقب لودر را به قسمت جلو توسط يك مفصل متصل ميكنند اين حالت مفصلي قدرت مانور و شعاع گردش ماشين را نسبت به شاسي هاي ثابت ( غيرمفصلي ) زياد ميكند درانواع مدرن اين ماشين آلات از سيستمهاي فرمان و كنترل هيدروليكي و الكتريكي جهت راحتي وعملكرد بهتر راننده استفاده شده است سيستم فرمان اين ماشين ها به دونوع است در لودرهاي معمولي سيستم فرمان بوسيله فرمان و حركت چرخها عمل ميكند اما در نوع كمرشكن سيستم فرمان به وسيله دو جك هيدروليكي عمل مي نمايد.


لودرهاي چرخ زنجيري


لودرهاي چرخ زنچيري مانند لودرهاي چرخ لاستيكي عمل مي كنند با اين تفاوت كه فشار كمي كه بر زمين وارد مي كنند باعث ميشود كه لودرهاي با چرخ زنجيردار بتوانند در زمينهايي كار كنند كه قابل استفاده براي لودرهاي لاستيك در نيستند اصطكاك زياد آنها با زمين باعث ميشود كه بتوانند نهايت استفاده را از قدرت موتور دركندن زمين بنمايند و چون زنجير دارند هنگام كار در مناطق داراي سنگهاي تيز خطرپاره شدن لاستيك وجود ندارد لودرهاي زنجيردار قادر به حركت برروي سطحهاي باشيب جانبي ۳۵%ميباشند در صورتي كه اين رقم براي لودر چرخ لاستيكي ۱۵% است همچنين لودر زنجيردار ميتواند از شيب ۶۰% بالا برود در حاليكه اين رقم براي لودر لاستيك دار به حدود ۳۰% محدود ميشود سرعت لودر زنجيردار خيلي كمتر از لودر لاستيك داربوده به همين علت درمواردي كه فاصله حمل مواد وبازگشت به محل بارگيري زياد باشد راندمان اين ماشين نسبت به نوع لاستيك دار پايين است.بكهو لودر


اين ماشين آلات درواقع لودرهاي كوچكي هستند كه درپشت خود يك بيل مكانيكي دارند وبراي كارهاي سبك استفاده ميشوند كليه مشخصات عمومي آنها مانند لودرها وبيل هاي مكانيكي است به دليل دوكاره بودن اين ماشين دربسياري ازپروژه ها ي كوچك ازاين وسيله استفاده ميشود بخصوص اگرپروژه مربوط به كندن خندق باشد.
همانطوركه گفته شد درقسمت اين ماشين يك بيل مكانيكي وجود دارد قدرت اين بيل نيز بر اساس زاويه آن با زمين و شعاع عملكرد بازوها فرق ميكند شركتهاي سازنده براساس نوع ماشين آلات نمودارهايي مبني برقدرت بيل در حالات مختلف ارائه ميدهند .

هر كدام از لودرهايي كه توسط شركت هاي سازنده توليد مي شوند براي پشتيباني از آن هالوازم يدكي لودر هیوندا مورد نياز آن ها نيز توليد شده است.
ساير مشخصات لودر

ظرفيت جام لودر به طريقي غير از جام جرثقيل و دراگلاين تعيين مي شود. ظرفيت اسمي جام در مورد لودر عملاً مساوي با حجم مواد حفاري كود شده (heaped volume) در جام لودر در نظر گرفتن استانداردهاي مؤسسه Engineers (SAE) Society of Automotive است.

بار مجاز لودر در حين عمليات تحت استاندارد SAE بار مجاز لودر با چرخ لاستيكي در حين عمليات بايد هيچگاه از ۵۰% بار استاتيك واژگوني در حالتي كه در حال گردش كامل است تجاوز كند. اين مقدار براي لودر با چرخ زنجيري ۳۵% بار استاتيك واژگوني مي باشد. البته بار واژگوني را مي توان با استفاده از سربار يا افزودن ملحقات به انتهاي ماشين بالا برد و لذا مشاهده مي شود كه وزن ماشين هم علاوه بر قدرت بالا بردن بار در تعيين حجم جام مؤثر است

بازدید : 12
سه شنبه 24 بهمن 1396 زمان : 14:37

بدون اغراق لودر كاربردي ترين ماشين درانجام كارهاي ساختماني وعمراني است اين ماشين كه درانداره هاي مختلف ساخته ميشود به دليل عملكرد وانعطاف پذيري زيادي كه دارد ونيزبا تغيير جام مي تواند بسياري ازكارها رانجام دهد لودر موارد استفاده بسياري دارد كه برخي ازآنها عبارتند ازايجاد خاكريزها حفاري زيرزمين بناها پركردن خندقها وخاكريزي اطراف لوله هاي كارگذاشته شده دركانالها باركردن كاميونها حمل بتن به محل قالبها وبلند كردن وحمل مصالح ساختماني به ماشين لودر ميتوان انواع لوازم يدكي لودر هیوندا را نصب كرد وكاربردهاي ديگري ازآن گرفت نظير : برف روب كانال كن لوله برلوله گذار جرثقيل ليفت تراك

انواع لودر

الف – لودر چرخ لاستيكي

لودر چرخ لاستيكي

اين لودر ها دراقسام كوچك خيلي بزرگ ساخته ميشود چرخهاي بزرگ لاستيكي به اين نوع لودر ها قدرت تحرك وسرعت فراواني ميبخشد فشاروارده برزمين توسط اين لاستيكها كم بوده وميتوان اين فشار را با تغييرميزان باد لاستيكها تغييرداد باين همه درزمنيهاي داراي سنگهاي تيزامكان آسيب اين لاستيكهاوجوددارد درضمن درزمينهاي خيس وگل آلود نيزكاركردن بالودر چرخ لاستيكي مشكل است البته زنجيرهاي سيمي مخصوص جهت حفاظت لاستيكها وجود دارد كه ميتوان براي ازدياد اصطكاك لاستيكها باسطح زمين آنها رابه كاربرد نوعي ازلاستيكهاي جديد ساخته شده اند كه داراي عاجهاي خيلي ضخيمي هستند وميتوانند درمناطق سنگي كاركنند اين لودر ها بردونوع معمولي وكمرشكن هستند

نوع كمرشكن كه بيشتر درلودر هاي بزرگ بكاربرده ميشوند وداراي نوعي شاسي هستند كه قسمت عقب لودر رابه قسمت جلو توسط يك مفصل متصل ميكنند اين حالت مفصلي قدرت مانوروشعاع گردش ماشين را نسبت به شاسي هاي ثابت ( غيرمفصلي ) زياد ميكند درانواع مدرن اين ماشين آلات ازسيستمهاي فرمان وكنترل هيدروليكي والكتريكي جهت راحتي وعملكرد بهترراننده استفاده شده است سيستم فرمان اين ماشين ها به دونوع است درلودر هاي معمولي سيستم فرمان بوسيله فرمان وحركت چرخها عمل ميكند امادرنوع كمرشكن سيستم فرمان به وسيله دوجك هيدروليكي عمل مي نمايد

خصوصيات ويژه لودر چرخ لاستيكي در مقايسه با لودر چرخ زنجيري به شرح زير ميباشد:

سرعت حركت بيشتر به علت استفاده از چرخ لاستيكي.

قدرت مانور خوب به علت استفاده از چرخ لاستيكي و شكل كمر شكن ماشين.

حمل تا مسافت بيشتر. از لودرهاي چرخ لاستيكي ممكن است براي حمل مواد تا فاصله حداكثر 200 متراستفاده شود. در حالي كه توصيه ميشود تا از لودرهاي چرخ زنجيري براي فاصلههاي بيشتراز 80 متر استفاده نشود.

ظرفيت جام بيشتر. لودرهاي معدني معمولي حجم جامي تا حدود 15 متر مكعب دارند و بزرگترين لودرهاي چرخ لاستيكي با جام6/41 متر مكعب برايسنگهاي معمولي و 71 متر مكعب براي بارگيري زغالسنگ عرضه ميشوند . بزرگترين لودرهاي چرخ زنجيري حداكثر 4 متر مكعب ظرفيت جام دارند.

ارتفاع بارگيري و تخليه بيشتر.

ب – لودر هاي چرخ زنجيري

چرخ زنجيري

لودر هاي چرخ زنچيري مانند لودر هاي چرخ لاستيكي عمل كي كنند بااين تفاوت كه فشاركمي كه برزمين وارد مي كنند باعث ميشود كه لودر هاي با چرخ زنجيردار بتوانند درزمينهايي كاركنند كه قابل استفاده براي لودر هاي لاستيك درنيستند اصطكاك زياد آنها بازمين باعث ميشودكه بتوانند نهايت استفاده راازقدرت موتوردركند زمين بنمايند وچون زنيرداراند هنگام كاردرمناطق داراي سنگهاي تيزخطرپاره شدن لاستيك وجود ندارد لودر هاي زنجيردار قادربه حركت برروي سطحهاي باشيب جانبي 35%ميباشند درصورتي كه اين رقم براي لودر چرخ لاستيكي 15% است همچنين لودر زنجيردار ميتواند ازشيب 60% بالابرود درحاليكه اين رقم براي لودر لاستيك دار به حدود 30% محدود ميشود سرعت لودر زنجيردار خيلي كمترازلودر لاستيك داربوده به همين علت درمواردي كه فاصله حمل مواد وبازگشت به محل بارگيري زياد باشد راندمان اين ماشين نسبت به نوع لاستيك دار پايين است

همچنين خصوصيات ويژه لودر چرخ زنجيري در مقايسه با لودر چرخ لاستيكي به شرح زير ميباشد:

امكان فشار بيشتر به جبههكار به علت وجود اصطكاك بيشتر بين زنجير و زمين.

امكان استفاده در شيبهاي سربالايي زيادتر.

فشار كمتر به سطح زمين به علت زيادتر بودن سطح تماس با زمين. البته لازم به ذكر است كه معمولاًيك لودر چرخ زنجيري از لودر چرخ لاستيكي هم ظرفيت خود وزن بيشتر دارد.

استفاده در بارگيري سنگهاي سخت و ساينده. البته براي حفاظت از لاستيك لودرهاي چرخ لاستيكياز زنجيرهاي محافظ ويژهاي استفاده ميشود كه در شكل بعد نشان داده شده است.

همانطور كه از نام آن مشخص است، ماشيني است كه براي بارگيري مواد استفاده ميشود (معمولا بارگيري كاميون). البته از لودر در معادن كوچك تا متوسط ممكن است بعنوان ماشين اصلي بارگيري استفاده شود، ولي در معادن بزرگ معمولا اين ماشين ازكارايي كافي برخوردار نيست و در اين معادن معمولا شاول ماشين اصلي بارگيري است مگرآنكه شرايط خاصي ايجاب كند كه از لودر براي اين منظور استفاده شود.

شرايط استفاده از لودر براي دو كاربرد ذكر شده در بالا به اين شرح ميباشد:

به عنوان ماشين بارگيري:

بارگيري از جبهه كارهاي سست و كم ارتفاع.

تخليه در ارتفاع كم.

حمل در فاصله كم. معمولا از لودر براي جابجايي خاك در فواصل بيش از 200 متر استفاده نميشود.

استخراج انتخابي و كار در ديوارههاي غير يكنواخت.

به عنوان ماشين تداركاتي:

احداث جاده، خاكريز (دپو) و امثال آن.

حمل تجهيزات.

ماشين كمكي بارگيري مخصوصاً درجبهه كارهاي غير يكنواخت.

تسطيح اطراف شاول.

براي هر كدام از مدل هاي لودر كه در بالا به آن ها اشاره شد لوازم يدكي لودر هیوندا مربوط به آن ها نيز توسط شركت سازنده توليد شده است

تعداد صفحات : 0

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 2
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 1
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1
 • بازدید ماه : 3
 • بازدید سال : 10
 • بازدید کلی : 57
 • کدهای اختصاصی